Sceglie una strada veloce :
 


N25


Posizione Km Velocità N. di corsie   Tipo Nome Latitudine Longitudine N.B. Foto  
1 0   Partenza autostrada [] - 'A29' 49.8632 2.3721    
2 1   Svincolo completo [34] - 'Longueau - N29 - D934' 49.8678 2.3736    
3 2   Svincolo parziale (1/2 A) [35] - 'Longueau' 49.8789 2.3698    
4 3   Ponte [] - 'Viaduc Jules Verne - 943m (~ Somme, voies SNCF' 49.8789 2.3698 N.B.  
5 5   Svincolo completo [36] - 'Camon - Rivery' 49.9024 2.3623    
6 7   Svincolo completo [37] - 'Rivery - D929' 49.9134 2.3426    
7 10   Arrivo autostrada (+) [38] - 'N1 - N25' 49.9270 2.3056    
8 0   Partenza rotonda su tratto ridotto [] - '' 50.2700 2.7114    
9 3   In esercizio tratto ridotto [] - '' 50.2895 2.7125    
10 4.5   In esercizio [] - '' 50.3012 2.7250    
11 5   Incrocio parziale (1/2 D) su tratto ridotto [] - 'Arras' 50.3030 2.7245    
12 6.5   Arrivo strada su tratto ridotto [] - '' 50.3120 2.7205    
Posizione Km Velocità N. di corsie   Tipo Nome Latitudine Longitudine N.B. Foto  

Mappa N25

Fondo Caselli
Città Svincoli
Autostrade Aree
Strade veloci Radar automatici